Wewnątrzszkolny System Oceniania

Sposoby sprawdzania wiadomości:

 1. prace pisemne:
 • prace klasowe (podsumowujące cały dział)
 • sprawdziany (obejmujące treści tworzące całość tematyczną związaną z problemem omawianym na ostatnich lekcjach),
 • kartkówki (obejmujące nie więcej, niż trzy ostatnie lekcje),
 • opracowania przeprowadzonych doświadczeń,
 • referaty i prezentacje multimedialne na konkretny zadany przez nauczyciela temat,
 • zadania domowe,
 1. wypowiedzi ustne:
 • omówienie problemu lub zjawiska fizycznego,
 • rozwiązanie zadania przy tablicy,
 • prezentacje multimedialne,
 1. praca na lekcji:
 • aktywność na lekcji,
 • praca w grupach,

 

Kryteria ocen:

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na stopień bardzo dobry oraz:

 • posiada dodatkową wiedzę wykraczającą poza program nauczania fizyki, samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania,
 • potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania bardzo trudnych zadań i problemów
  w nowych sytuacjach,
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami używając terminologii fachowej oraz proponuje rozwiązania nietypowe,
 • samodzielnie planuje eksperymenty, przeprowadza je, analizuje wyniki i przeprowadza rachunek błędów,
 • osiąga znaczne sukcesy w olimpiadach: fizycznej lub astronomicznej, konkursach przedmiotowych,
 • bierze efektywny udział w nadobowiązkowych działaniach związanych z poznawaniem fizyki,

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności

określonych programem nauczania fizyki w danej klasie w tym:

 • swobodnie podaje omawia przykłady ilustrujące poznane prawa,
 • proponuje metody badań, bada i ustala zależności między poznanymi wielkościami fizycznymi, dokonuje analizy i porównań,
 • wyprowadza, wyjaśnia i uzasadnia związki między poznanymi wielkościami fizycznymi,
 • samodzielnie i sprawnie posługuje się metodami algebraicznymi i graficznymi w złożonych zadaniach, łączących elementy różnych zjawisk fizycznych, stosując posiadaną wiedzę
  w nowych sytuacjach,
 • porównuje, interpretuje, wyjaśnia i uogólnia zależności między wielkościami fizycznymi,
 • samodzielnie analizuje zjawiska fizyczne i objaśnia otaczającą go rzeczywistość,
 • w oparciu o podstawy naukowe, teorie i modele, formułuje hipotezy i weryfikuje je,
 • planuje eksperymenty, umie dokonać pomiarów wielkości fizycznych, zapisywać ich wyniki oraz analizować je i dokonywać rachunku błędów,
 • korzysta z własnych notatek, podręcznika, innych materiałów dydaktycznych, dodatkowych lektur i innych źródeł informacji oraz ocenia wiarygodność tych źródeł,

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania fizyki w danej klasie na poziomie przekraczającym wymagania w podstawie programowej w tym:

 • bada i interpretuje poznane zależności między wielkościami fizycznymi,
 • interpretuje wykresy zależności między poznanymi wielkościami fizycznymi,
 • podaje przykłady ilustrujące poznane prawa,
 • umie wyjaśnić, na czym polegają poznane zjawiska, wykorzystując modele,
 • stosuje poznane wzory i prawa i sprawnie posługuje się metodami algebraicznymi i geometrycznymi w typowych sytuacjach zadaniowych,
 • umie dokonać obserwacji i pomiarów poznanych wielkości fizycznych i zapisać ich wyniki oraz przeprowadzić rachunek błędów,
 • w wypowiedziach sporadycznie popełnia błędy merytoryczne,
 • korzysta z podręcznika, literatury uzupełniającej i rozumie treści w niej zawarte, potrafi sformułować własne opinie,

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania fizyki wdanej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagania w podstawie programowej w tym:

 • odróżnia obiekty fizyczne, wielkości fizyczne, obiekty idealne, prawa, teorie fizyczne,
 • umie posługiwać się jednostkami układu SI i umie przeliczać jednostki,
 • zna pojęcia i definicje podstawowych pojęć i wielkości fizycznych występujących w materiale nauczania fizyki,
 • umie interpretować wykresy zależności między poznanymi wielkościami fizycznymi,
 • podaje przykłady ilustrujące poznane prawa,
 • umie wyjaśniać poznane zjawiska, z wykorzystaniem modeli,
 • stosuje poznane wzory i prawa w sytuacjach zadaniowych o średnim stopniu trudności,
 • umie opisać zjawiska na podstawie obserwacji,
 • umie dokonać pomiary wielkości fizycznych i zapisać ich wyniki,
 • w wypowiedzi popełnia nieliczne błędy merytoryczne,
 • korzysta efektywnie z podręcznika,

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości
z fizyki, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z fizyki w ciągu dalszej nauki w tym:

 • rozumie pytania i polecenia,
 • odróżnia obiekty fizyczne, wielkości fizyczne, prawa, teorie fizyczne,
 • umie posługiwać się jednostkami podstawowymi układu SI i umie przeliczać jednostki,
 • zna pojęcia i definicje podstawowych pojęć i wielkości fizycznych występujących w materiale nauczania fizyki,
 • umie stosować posiadane wiadomości do wykonywania obliczeń w prostych sytuacjach zadaniowych o niewielkim stopniu trudności,
 • umie wykonywać obserwacje i opisać je jakościowo,
 • umie dokonać proste pomiary poznanych wielkości fizycznych,
 • w wypowiedziach popełnia drobne błędy merytorycznym,

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej z fizyki w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z fizyki w tym:

 • nie odpowiada na pytania i nie wykonuje poleceń,
 • w wypowiedziach popełnia bardzo poważne błędy merytoryczne,
 • nieudolnie, bez zrozumienia opisuje zjawiska fizyczne,
 • nie umie wykorzystywać modeli do wyjaśniania zjawisk i procesów fizycznych.

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki:

 • na początku roku szkolnego nauczyciel przedstawia uczniom zakres materiału obejmującego cały rok szkolny,
 • dokładne plany wynikowe mogą być udostępnione w wersji pisemnej lub elektronicznej zainteresowanemu uczniowi lub jego opiekunowi prawnemu,
 • aktywność na lekcji w postaci udziału w dyskusji, udzielania poprawnych odpowiedzi, rozwiązywania zadań, wykonywanie doświadczeń itp. jest oceniana, co najmniej na „+”, trzy plusy są równorzędne jednej ocenie bdb,
 • uczeń, który nie wykonuje poleceń nauczyciela dotyczących realizacji nowego tematu bądź utrwalania poznanych wcześniej umiejętności i czynności (np. nie prowadzi notatek z lekcji) oceniany jest, co najmniej na „-”, trzy minusy są równoważne jednej ocenie ndst,
 • nieobecność ucznia na lekcji zobowiązuje go do uzupełnienia materiału we własnym zakresie,
 • każdy uczeń ma obowiązek prowadzić zgodnie ze wskazówkami nauczyciela zeszyt przedmiotowy,
 • nauczyciel ocenia poprawność prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi
  i wystawia oceny zgodnie z następującą skalą:
% poprawnych odpowiedzi ocena ocena cyfrowo
<0-40) niedostateczna 1
<40-50) dopuszczająca 2
<50-70) dostateczna 3
<70-90) dobra 4
<90-100> bardzo dobra 5

 

Nauczyciel może stosować w ocenianiu osiągnięć ucznia oceny cyfrowe z plusami (np. 4+), jeśli osiągnięcia ucznia przekraczają połowę przedziału procentowego przewidzianego dla danej oceny, przy czym dotyczy to tylko ocen cząstkowych. Ocena klasyfikacyjna (okresowa lub roczna) jest bez plusów.

 

Tryb przygotowania i organizacja sprawdzianów:

 • prace klasowe, sprawdziany (podsumowujące dział lub jego fragment) zapowiadane są, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem(praca klasowa) i tygodniowy(sprawdzian),
 • na zajęciach nauczyciel przedstawia zakres materiału obowiązujący na pracy klasowej, sprawdzianie w postaci wykazu pojęć i zagadnień (w formie pisemnej lub ustnej) albo w wersji listy przykładowych zadań,
 • do sprawdzianu muszą przystąpić wszyscy obecni na lekcji uczniowie, nie zwalnia ich z tego nieobecność na zajęciach powtórzeniowych ani kilkudniowa absencja w szkole,
 • uczeń ma obowiązek przystąpić do napisania zaległego sprawdzianu, pracy klasowej
  na pierwszych zajęciach, na których jest obecny po ustaniu nieobecności,
 • każdy nauczyciel indywidualnie ustala możliwość poprawy sprawdzianu, jednak musi ona nastąpić w ciągu dwóch tygodni licząc od dnia, w którym nauczyciel poinformuje uczniów o ich wynikach,
 • raz uzyskana ocena nie ulega zmianie lub wykasowaniu nawet po jej poprawie, w dzienniku pozostają dwie oceny,
 • pilnowanie terminów pisania i zaliczania sprawdzianów jest sprawą ucznia, nauczyciel nie ma obowiązku przypominania uczniowi o niezaliczonych sprawdzianach, pracach klasowych ani
  o terminach zaliczeń,
 • na każdej pracy pisemnej umieszczone są kryteria, według których oceniona została ta praca
  w formie punktowej a o szczegółowych kryteriach oceniania zadań częściowo poprawnych nauczyciel informuje uczniów słownie podczas omawiania wyników tej pracy,
 • wszystkie sprawdzony i prace klasowe znajdują się u nauczyciela,
 • prace pisemne o mniejszej wadze niż sprawdzian (kartkówki, referaty, opracowania doświadczeń itp.) po sprawdzeniu, omówieniu wyników i podaniu kryteriów oceniania, mogą być przekazywane uczniom na czas nieokreślony,
 • prace przechowywane przez nauczyciela mogą być udostępnione uczniowi lub jego rodzicom
  w trybie zapisanym w Statucie Szkoły,

Tryb zgłaszania nieprzygotowań:

 • każdy uczeń posiada prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do bieżących zajęć lekcyjnych
  w liczbie ustalonej na początku roku szkolnego przez nauczyciela,
 • nieprzygotowanie należy zgłosić na początku lekcji, podając swój numer w dzienniku lub nazwisko,
 • nieprzygotowania nie można zgłosić na lekcji powtórzeniowej oraz na lekcji spraw­dzającej wiadomości ucznia,

 

Klasyfikacja śródroczna i roczna

 • przewidywane oceny klasyfikacyjne wpisywane są do dziennika, w terminie ustalonym zgodnie z zapisami w statucie szkoły
 • ocena śródroczna/roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, uzyskanych
  w semestrze/roku szkolnym,
 • nauczyciel może ostateczną ocenę klasyfikacyjną podwyższyć lub obniżyć o jeden stopień
  biorąc pod uwagę:
 • szczególną aktywność na zajęciach,
 • postępy w zdobywaniu wiedzy i umiejętności z fizyki,
 • systematyczne uczestnictwo w różnych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności (bardzo dobra lub nieodpowiednia frekwencja na zajęciach z fizyki),
 • ocena semestralna lub roczna może być przez nauczyciela podwyższona do oceny o jeden stopień wyżej, gdy uczeń osiąga sukcesy w olimpiadzie fizycznej, astrono­micznej, konkursach lub inne sukcesy związane z fizyką, a w przypadku laureata lub finalisty olimpiady ocena końcowa zostaje podniesiona do najwyższej pozytywnej zgodnie z zapisami w statucie szkoły,
 • na koniec semestru lub roku szkolnego nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych,
 • uczeń ma obowiązek poprawić niedostateczną ocenę śródroczną w formie pisemnej w zakresie i terminie określonym przez nauczyciela,

Egzamin poprawkowy:

 • uczeń, który otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną ma prawo (na warunkach zapisanych w statucie szkoły) przystąpić do egzaminu poprawkowego,
 • egzamin poprawkowy składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej, a jego zakres obejmuje cały rok szkolny,
 • w ciągu tygodnia, od daty Klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej, nauczyciel ma obowiązek zapoznania ucznia z zagadnieniami z zakresu egzaminu poprawkowego,